If 'random guy' Fury beats Klitschko, I'm gunning for him - Haye

If 'random guy' Fury beats Klitschko, I'm gunning for him - Haye