We should come down to earth, maintain winning momentum - Faiz Fazal