Ronaldo hails 'fantastic year'

Ronaldo hails 'fantastic year'