• Abhishek Singh: INR 60 LAKH
  • Hamid Mirzaei Nader INR 10.10 LAKH
  • Monu Goyat: INR 20 LAKH
  • Parvesh Bhainswal: INR 62 LAKH
  • Siddharth Desai: INR 20 LAKH
  • Surjeet Singh: INR 50 LAKH
  • Vishal Bhardwaj: INR 30 LAKH