Sammy: We are David against Goliath

Sammy: We are David against Goliath