Srinivasan meets Pawar in Nagpur

Srinivasan meets Pawar in Nagpur