• 15 - Sydney Thunder v Adelaide Strikers (2022)
  • 21 - Turkey v Czech Republic, 2019
  • 26 - Lesotho v Uganda, 2021
  • 28 - Turkey v Luxembourg, 2019
  • 30 - Thailand v Malaysia, 2022