• YoungChang Ko: INR 10 LAKH
  • Shankar Bhimraj Gadai: INR 30.3 LAKH
  • Pardeep Kumar: INR 25 LAKH
  • Dong Geon Lee: INR 20 LAKH
  • Chandran Ranjit: INR 30 LAKH
  • Arkam Shaikh: INR 32.10 LAKH