• Ashish - Raider - INR 45 Lakh
  • Gholamabbas Korouki - All-rounder - INR 10 LAKH
  • Guman Singh - Raider - INR 1.22 CR
  • Harendra Kumar - Defender - INR 20 LAKH
  • Heidarali Ekrami - Raider - INR 14 LAKH
  • Kiran Laxman Magar - Defender - INR 31 LAKH
  • Surender Singh- Defender - INR 35.50 LAKH