• 9th - Arjun Erigaisi - 2756
  • 11th - Viswanathan Anand - 2751
  • 14th - R. Praggnanandhaa - 2747
  • 16th - D. Gukesh - 2743
  • 25th - Vidit Gujrathi - 2727
  • 37th - Harikrishna Pentala - 2701