The era of Chennai Open ends

The era of Chennai Open ends